Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie Emeralld.pl

Obowiązujący od dnia 19. 03. 2019 r.

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy Emeralld.pl działający pod adresem www.emeralld.pl prowadzony przez F.H.U. Tomasz Bętkowski z siedzibą w Raciechowicach 243, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 773/2008 prowadzi sprzedaż detaliczną towarów w sklepach stacjonarnych i za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem Raciechowice 243, 32-415 Raciechowice, pod adresem poczty elektronicznej: biuro@emeralld.pl.

3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Emeralld.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych.

4. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu Emeralld.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym Emeralld.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego Emeralld.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych (nie dotyczy cen promocyjnych).
6. Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym mogą różnić się od cen obowiązujących w poszczególnych sklepach stacjonarnych firmy F.H.U. Tomasz Bętkowski.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego Emeralld.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Emeralld.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego Emeralld.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamówienia w sklepie internetowym Emeralld.pl można dokonywać:
a). w sklepie internetowym www.emeralld.pl

b). na adres mailowy sklepu internetowego Emeralld.pl – biuro@emeralld.pl.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: F.H.U. Tomasz Bętkowski, Raciechowice 243, 32-415 Raciechowice, może to także zrobić drogą mailową na adres: biuro@emeralld.pl. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin od odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: : F.H.U. Tomasz Bętkowski, Raciechowice 243, 32-415 Raciechowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego
o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy związku z odstąpieniem od umowy.

10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną cześć). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z nie w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Emeralld.pl przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

PŁATNOŚĆ

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

2. W sklepie Emeralld.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a). Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego Emeralld.pl Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego; PEKAO SA Nr rachunku: 45 1090 2590 0000 0001 4661 4978

b). Płatność za pobraniem – dokonując zapłaty w momencie dostarczenia towaru przez kuriera. Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

c). Płatność on-line za pośrednictwem serwisu Pay-U. kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu internetowego Emeralld.pl po dodaniu produktów do koszyka, na początku składania zamówienia.

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu Emeralld.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Emeralld.pl za pośrednictwem poczty e-mail. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
4. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.

5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej GLS.

7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

8. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar,

należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar odnajdzie się ponownie w magazynieEmeralld.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy zgłosić ten fakt na adres e-mail sprzedającego biuro@emeralld.pl z załączonymi zdjęciami przedstawiającymi uszkodzenia.

10. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym Emeralld.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady i rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

1) Skorzystać ze Świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

2) Złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks Cywilny).

3. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze Świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.

4. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Emeralld.pl za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.

5. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać za pośrednictwem na adres e-mail: biuro@emeralld.pl.

6. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

7. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego).

9. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Emeralld.pl jest Kierownik ds. reklamacji.

10. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego Emeralld.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru itp.)

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Emeralld.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. RODO: Niniejszym informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. Tomasz Bętkowski z siedzibą w Raciechowice 243, 32-415 Raciechowice. Kontakt z osobą realizującą w F.H.U. Tomasz Bętkowski zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@emeralld.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu rejestracyjnym odbywa się w celu realizacji procesów sprzedaży, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty przetwarzające dane w imieniu F.H.U. Tomasz Bętkowski tj. podmioty pośredniczące w realizacji procesu sprzedaży; pracownicy F.H.U. Tomasz Bętkowski w związku z realizacją obowiązków służbowych Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania wyrażonej zgody. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
a) Dostępu do danych
b) Sprostowania danych
c) Usunięcia danych
d) Ograniczenia przetwarzania
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
f) Przenoszenia danych.
Przysługuję Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesów sprzedaży oraz korzystania z innych usług.
4. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem www.emeralld.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację. Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Emeralld.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. B) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego Emeralld.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

8. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.emeralld.pl/ regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Emerlld.pl 32-415 Raciechowice 243.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego Emeralld.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego Emeralld.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym Emeralld.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 19.03.2019 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

12. Zasady sprzedaży „szkoleń” – produkt sprzedażowy „szkolenie” lub „konferencja”

1) Produktem sprzedażowym do nabycia w sklepie internetowym może być udział w szkoleniu i/lub konferencji.

2) W przypadku zakupu produktu „szkolenie” i/lub „konferencja” produkt takie nie podlega zwrotowi

3) W przypadku szkolenia i/lub konferencji dla firm warunkiem udziału wydarzeniu jest posiadanie i podanie w zgłoszeniu (podczas zakupu produktu „szkolenie” i/lub „konferencja”) unikatowego  nr NIP

4) Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji nr PKD działalności podmiotu Kupującego produkt „szkolenie” i/lub „konferencja” pod kątem zgodności numeru PKD (rodzaju prowadzonej działalności podstawowej Kupującego)  z rodzajem szkolenia i/lub konferencji

5) Sprzedający zastrzega sobie możliwość odrzucenia udziału kolejnych osób (powyżej pierwszej osoby) z jednej firmy (kupującego) w przypadku limitowanej ilości osób przewidzianych na danym szkoleniu i/lub konferencji

6) W przypadku odrzucenia o którym mowa w punkcie 12 podpunkt 5, Sprzedający zwróci Kupującemu przez niego środki na konto Kupującego  w terminie  14 dni kalendarzowych od dnia wysłania informacji o  decyzji o odrzuceniu – nie później niż w ciągu 14 dni od daty szkolenia i/lub konferencji

7) Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji/szkolenia lub zmiany jej terminu. W tej sytuacji zwrot środków nastąpi jak w punkcie 6.